شرایط و ضوابط مهد کودک شکوفه های بهار

شرایط انصراف  مقطع آمادگی :

- در صورت انصراف از ثبت نام پیش از شروع سال تحصیلی ۱۰ درصد از مبلغ کل شهریه به عنوان هزینه انصراف منظور می گردد,

- در صورت انصراف از ثبت نام تا یک هفته پس از شروع سال تحصیلی ۳۰ درصد از مبلغ کل شهریه به عنوان هزینه انصراف منظور می گردد,

- در صورت انصراف از ثبت نام تا ۳ ماه پس از شروع سال تحصیلی ۶۰ درصد از مبلغ کل شهریه به عنوان هزینه انصراف منظور می گردد,

- در صورت انصراف از ثبت نام پس از ۳ ماه از شروع سال تحصیلی مبلغ کل شهریه می بایست تسویه گردد,

- درصورت عدم بازگشایی آمادگی به دستور ستاد ملی کرونا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال کسر و الباقی پیش پرداخت عودت می گردد,

والحمدلله رب العالمین