ثبت نام در مهد کودک شکوفه های بهار

شرایط انصراف  مقطع آمادگی :

- در صورت انصراف از ثبت نام پیش از شروع سال تحصیلی 10 درصد از مبلغ کل شهریه به عنوان هزینه انصراف منظور می گردد.

- در صورت انصراف از ثبت نام تا یک هفته پس از شروع سال تحصیلی 30 درصد از مبلغ کل شهریه به عنوان هزینه انصراف منظور می گردد.

- در صورت انصراف از ثبت نام تا 3 ماه پس از شروع سال تحصیلی 60 درصد از مبلغ کل شهریه به عنوان هزینه انصراف منظور می گردد.

- در صورت انصراف از ثبت نام پس از 3 ماه از شروع سال تحصیلی مبلغ کل شهریه می بایست تسویه گردد.

- درصورت عدم بازگشایی آمادگی به دستور ستاد ملی کرونا مبلغ 100/000 ریال کسر و الباقی پیش پرداخت عودت می گردد.

والحمدلله رب العالمین